سایت life.org

سلب مسئولیت: Lewi.ir ابزاری رایگان بررسی سایت ها است. اگرچه ما 100% تلاش خود را می کنیم که اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا در اختیار کاربران خود قرار دهیم، اما ممکن اسب در برخی موارد اطلاعات کافی و صجیح نباشد، لطفا با ثبت نظر خود به ما در بهبود کیفیت خدمات رایگان کمک کنید.
وضعیت سایت life.org:

سایت امن و قابل استفاده برای همه است

اطلاعات و وضعیت دسترسی به سایت life.org هر روز توسط Lewi.ir بررسی می شود و در صورت تعییر در اطلاعات و یا وضعیت دسترسی به این سایت، اطلاعات به روز شده بلافاصله به کاربران نمایش داده می شود.

ایمنی استفاده

سایت بی مشکل

ایمنی دسترسی سایت ها توسط مرجع معتبر اینترنتی بررسی می شود و هدف آن این است که در صورتی که وب سایتی اقدام به دزدی یا هک و یا نشر ویروس و... می کند، به کاربران اینترنت هشدار دهند.

وضعیت دسترسی

سایت قابل دسترسی است

بررسی سایت

تصویر سایت life.org
life.org
آدرس IP: 34.197.225.91
دسته بندی: ادیان
Life.Org - A christian ministry to both the born and pre-born,whose primary ministry is to the church of our Lord Jesus Christ. 2Chr 7:14...

On Calvary�s cross,where you and I were ransomed,Jesus Christ measured out His blood equally for each one of us. Not a drop more or a drop less of His blood was for a white man or black man,a male or female,old or young,retarded,crippled,blind,deaf,dumb or precious baby in the womb. He paid an eternal life for each one of us,and that was "while we were yet sinners,Christ loved us and gave himself for us"(Rom 5:8)....