سایت kara.com

سلب مسئولیت: Lewi.ir ابزاری رایگان بررسی سایت ها است. اگرچه ما 100% تلاش خود را می کنیم که اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا در اختیار کاربران خود قرار دهیم، اما ممکن اسب در برخی موارد اطلاعات کافی و صجیح نباشد، لطفا با ثبت نظر خود به ما در بهبود کیفیت خدمات رایگان کمک کنید.
وضعیت سایت kara.com:

سایت از سمت کاربران گزارش شده است

اطلاعات و وضعیت دسترسی به سایت kara.com هر روز توسط Lewi.ir بررسی می شود و در صورت تعییر در اطلاعات و یا وضعیت دسترسی به این سایت، اطلاعات به روز شده بلافاصله به کاربران نمایش داده می شود.

ایمنی استفاده

سایت بی مشکل

ایمنی دسترسی سایت ها توسط مرجع معتبر اینترنتی بررسی می شود و هدف آن این است که در صورتی که وب سایتی اقدام به دزدی یا هک و یا نشر ویروس و... می کند، به کاربران اینترنت هشدار دهند.

گزارشات کاربران

نامناسب برای کودکان و نوجوانان

نامناسب برای کودکان و نوجوانان

نا مناسب برای کودکان و نوچوانان

وضعیت دسترسی

سایت قابل دسترسی است

بررسی سایت

تصویر مجاز نیست
kara.com
آدرس IP: 185.53.177.30
مشکل: تصاوبر و محتوای نامناسب