سایت dictinary.ru

سلب مسئولیت: Lewi.ir ابزاری رایگان بررسی سایت ها است. اگرچه ما 100% تلاش خود را می کنیم که اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا در اختیار کاربران خود قرار دهیم، اما ممکن اسب در برخی موارد اطلاعات کافی و صجیح نباشد، لطفا با ثبت نظر خود به ما در بهبود کیفیت خدمات رایگان کمک کنید.
وضعیت سایت dictinary.ru:

سایت امن و قابل استفاده برای همه است

اطلاعات و وضعیت دسترسی به سایت dictinary.ru هر روز توسط Lewi.ir بررسی می شود و در صورت تعییر در اطلاعات و یا وضعیت دسترسی به این سایت، اطلاعات به روز شده بلافاصله به کاربران نمایش داده می شود.

ایمنی استفاده

سایت بی مشکل

ایمنی دسترسی سایت ها توسط مرجع معتبر اینترنتی بررسی می شود و هدف آن این است که در صورتی که وب سایتی اقدام به دزدی یا هک و یا نشر ویروس و... می کند، به کاربران اینترنت هشدار دهند.

وضعیت دسترسی

سایت قابل دسترسی است

بررسی سایت

تصویر سایت dictinary.ru
dictinary.ru
آدرس IP: 46.4.80.253
دسته بندی: مرجع و آموزشی
Словарь русскоязычных слов - значения слов,тезеразус,синонимы,антонимы

Сайт dictinary.ru - это словарь,содержащий определения слов,их значения. Мы поможем разгадать кроссворд,узнать синонимы,антонимы,гипонимы,гиперонимы к слову. Кликайте и получайте нужные сведения совершенно бесплатно!!!