سایت combodo.com

سلب مسئولیت: Lewi.ir ابزاری رایگان بررسی سایت ها است. اگرچه ما 100% تلاش خود را می کنیم که اطلاعاتی صحیح و قابل اتکا در اختیار کاربران خود قرار دهیم، اما ممکن اسب در برخی موارد اطلاعات کافی و صجیح نباشد، لطفا با ثبت نظر خود به ما در بهبود کیفیت خدمات رایگان کمک کنید.
وضعیت سایت combodo.com:

سایت امن و قابل استفاده برای همه است

اطلاعات و وضعیت دسترسی به سایت combodo.com هر روز توسط Lewi.ir بررسی می شود و در صورت تعییر در اطلاعات و یا وضعیت دسترسی به این سایت، اطلاعات به روز شده بلافاصله به کاربران نمایش داده می شود.

ایمنی استفاده

سایت بی مشکل

ایمنی دسترسی سایت ها توسط مرجع معتبر اینترنتی بررسی می شود و هدف آن این است که در صورتی که وب سایتی اقدام به دزدی یا هک و یا نشر ویروس و... می کند، به کاربران اینترنت هشدار دهند.

وضعیت دسترسی

سایت قابل دسترسی است

بررسی سایت

تصویر سایت combodo.com
combodo.com
آدرس IP: 213.186.33.19
دسته بندی: خدمات اینترنتی
Combodo - logiciel CMDB et logiciel ITSM open source iTop

Solutions logicielles open source pour la CMDB,la Gestion de services,l'ITSM. Découvrez des outils ITIL puissants pour votre IT Management (ou gestion de votre SI),tel que le célèbre iTop,bien au-delà des classiques fonctionnalités HelpDesk - ServiceDesk,Ticketing,etc.